Aikuisten kanssa työskentely

Perheen aikuisten kanssa työskenneltäessä näkökulmana on lapsen etu ja vanhemmuus, joiden kautta perheen tilannetta arvioidaan ja tuetaan.

Vanhempien kanssa työskentely sisältää henkilökohtaisia tapaamisia erityistyöntekijän, kuten psykoterapeutin tai päihdetyöntekijän kanssa. Yhdessä pohditaan ja käydään läpi vanhemman ja perheen elämäntilannetta sekä muutostarpeita. Päihdetyöskentely toteutetaan tarpeen mukaan yksilötyöskentelynä ja sen aikana tehdään tuen tarvetta kartoittava arvio. Tarvittaessa päihdekeskusteluja voidaan jatkaa yksilön ja perheen näkökulmista.

Viikottaisissa vanhempainryhmissä pysähdytään vanhemmuuden teemojen äärelle. Ryhmässä syvennytään ohjatusti muun muassa rajojen asettamiseen, päivärytmiin, terveisiin elämäntapoihin, varhaiseen vuorovaikutukseen sekä leikkien ja satujen merkitykseen. Jokainen vanhempi antaa ryhmään oman panoksensa, sen mukaan mikä luontevalta tuntuu. Esiin nousevia asioita harjoitellaan yhdessä ja pyritään löytämään uudenlaisia toimintamalleja. Kerran viikossa kokoontuvassa perheryhmässä harjoitellaan koko perheen yhteistä tekemistä ja vanhempainryhmässä keskusteltujen asioiden soveltamista. Kuntoutusjaksolla saa tarvittaessa apua myös erilaisten käytännön asioiden hoitamiseen.